Bærekraftig vekst for havbruksnæringen i ny regjeringsplattform

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Norges nye statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) presenterte i forrige uke Hurdalsplattformen og den nye regjeringens ambisjoner på vegne av den norske havbruksnæringen.

«Havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Dette må skje på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte.

Politikken skal bygge opp under fortrinnet som ligger i oppdrett av fisk i kystnære strøk og fjorder, og samtidig stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bruk av ny teknologi for å sikre økt bærekraft.

Målet er at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked».

Bygg en robust ESG virksomhet

«Godt gjort er bedre enn godt sagt», sier trener Leif Olav Alnes som har fulgt Karsten Warholm til toppen av pallen flere ganger.

Det er noe i det.

Skal Norge fortsette å lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring, setter det det store krav til hvordan vi tenker og handler. Ord og handling må samsvare – mer enn noen gang tidligere.

Vi skaper ikke verdier ved å drive grønnvasking. Det holder ikke lenger å henge bærekraftsmålene på veggen til pynt og begeistring for ansatte og besøkende.

Skal vi bidra til at det grønne skiftet skjer raskere må selskapsstrategiene kompletteres med bærekraftstrategier, virksomhetene må bli 100 prosent transparente, og det må være substans i argumentasjonen gjennom tiltak og dokumentasjon i alle deler av forretningen.

Vi er inne i en ny fase. Den nye regjeringsplattformen viser en tydelig satsing på bærekraft, og at det er muligheter for norsk havbruksnæring i årene som kommer.

Hurdalsplattformen og den nye regjeringens ambisjoner

Dette sier Hurdalsplattformen om hvordan den nye regjeringen vil satse på havbruksnæringen:

 • Videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer, og ha en tydeligere strategi for sporing og for å hindre rømming av fisk
 • Stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bærekraftige løsninger gjennom en aktiv og teknologinøytral næringspolitikk.
 • Stimulere til økt bærekraft gjennom et eget program for produksjon av bærekraftig fôr basert på norske ressurser, sette mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030, og legge til rette for bruk av karbon (CCU) innen fôrproduksjon.
 • Utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike havnæringer.
 • Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av inntektene fra fondet.
 • Prøve ut en ordning der en begrenset andel av fremtidige havbrukstillatelser i en periode leies ut til sjømatindustrien for å bidra til helårlig industri.
 • Legge til rette for økt forskning på og mer næringsaktivitet knyttet til tang og tare og nye marine ressurser.
 • Gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede.
 • Gjeninnføre eierskapsbegrensninger og krav om lærlinger, videreforedling og forskning og utvikling for de største aktørene innen havbruk.
 • Gjennomgå ordningene med tillatelser i havbruksnæringen for å sikre fortsatt mangfold og lokalt eierskap.
 • Legge til rette for forenkling, opprydding i regelverk og bedre samarbeid mellom myndighetene og næringen for å sikre mer helhetlig forvalting, bedre bærekraft og bedre fiskevelferd.
 • Avklare og forbedre rammebetingelser for ferskvannsoppdrett.
 • Gjennomgå relevant regelverk for havbruksnæringen, hvor man blant annet ser på konsesjonssystemet, tilpassede konsesjonskrav til lukkede anlegg og utviklingskonsesjoner og miljøkrav.
 • Styrke havbruksutdanninger i tråd med næringens behov på fagskole-, høgskole- og universitetsnivå

 

Av Vibeke Hanssendaglig leder og partner, mob: +47 957 31 345, mail: vibeke@doxacom.no

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt