Følg oss

Vi er en totalleverandør av tjenester innen forretningsutvikling, kommunikasjon og grønn omstilling overfor havbasert næring. 

Med vårt utspring fra de maritime og marine næringsklyngene utfordrer og rådgir vi hele veien fra strategi til gjennomføring.

Forretningsutvikling

Kjernen i våre rådgivingstjenester er forretningsutvikling bygget på markedskartlegging, strategiutvikling og implementering.

Våre råd er forankret i bransjekunnskap og kundens strategiske behov. Vi anvender eksisterende innsikt, og kvalitativ- og kvantitativ analyse – gjerne i samarbeid med andre kompetansemiljøer.

Vi gjennomfører strategi- og konseptutvikling, vi utarbeider markedsstrategier og kommunikasjonsstrategier, og vi støtter ledelse og styre før- og under iverksettelse av strategier. 

Vekststrategier

Flere av våre kunder har behov for å hente inn frisk kapital for videre vekst. Et godt omdømme er et godt utgangspunkt for optimal prising av selskapet – og for å lette kapitalinnhentingen.

For investorer tilbyr vi markedsinnsikt i form av bransjekunnskap, trender, nettverk og relasjonsbygging. 

Vi arbeider gjerne sammen med finansielle- og juridiske rådgivere.

Fornybar energi

Vi støtter bedrifter i deres utviklingsprosesser spesielt knyttet til lav- og nullutslipps energibruk, og har blant annet inngående kompetanse om hydrogenteknologi og -verdikjeder.

Våre tjenester befinner seg ofte i skjæringspunktet mellom utvikling av verdikjeder for fornybar energi, behov for kapital, og nasjonale og internasjonale rammevilkår. Vi posisjonerer selskap og næringer overfor nasjonal og internasjonal kapital, virkemiddelapparatet, og myndighetene. Blant annet ser vi et økende behov for en omstilling og tilpassing til EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans.

Startup- og gründerpakker

Vi tilbyr enkle kommunikasjonspakker tilpasset gründere og havbaserte oppstartsselskaper i en tidlig fase.

I tillegg til en gjensidig deling av innsikt og forståelse av markedet, har vi gjerne en felles intensjon om at vi skal bidra på lang sikt gjennom selskapets utvikling- og kommersialiseringsfaser, videre strategiske utvikling og vekst.

Selskapsidentitet

Identiteten og merkevaren påvirkes først og fremst gjennom hvordan man opptrer, men også gjennom historiefortelling og hvordan man visuelt skiller seg fra konkurrentene.

Vi skaper sterke visuelle identiteter som skal sikre kunden gjennomslagskraft. En klar og gjenkjennelig avsender – som gjenspeiler selskapets historiske og bransjemessige tilknytning.

Kommunikasjonstiltakene baseres på selskapets unike egenskaper, visjon og mål om markedsposisjon. I samarbeid med kunden utvikler vi en kommunikasjonsplattform og en historiefortelling som er tydelig og engasjerende.

Markedskommunikasjon

Vi bygger opp gode historier basert på fakta og markedets opplevelse av kundens leveranser. Dette presenterer vi gjennom kanaler som websider, sosiale medier, presentasjoner, film, podkast, annonsering, messer, fagseminarer og andre arrangement.

Vi støtter våre kunder i faser hvor en forretningsidé, et produkt eller tjeneste er under utvikling, vi forbereder introduksjoner til markedet, vi bidrar i utviklingen i salgs- og markedsplanlegging, og vi legger til rette for – og trener sammen med kunden på konkrete salgssituasjoner. 

Public relations

Mediehåndtering

Vi bistår våre kunder med løpende PR-rådgiving. Vi bygger opp under selskapets langsiktige budskap, vi utarbeider historier fortalt gjennom interne og eksterne medier, og i møter med selskapets prioriterte målgrupper.

Vi tilbyr medietrening og beredskapsøvelser, samt konkret bistand til håndtering av kriser.

Endringsledelse

Vi kan bidra til å sikre god og effektiv intern og ekstern kommunikasjon i forbindelse med endringsprosesser.

Intern informasjon handler gjerne om å skape eller beholde trivsel og motivasjon både i gode og utfordrende tider. Informasjon til – og kommunikasjon med selskapets ansatte kan bidra til forståelse for effektiviseringstiltak og omorganisering.

Employer branding

Å beholde og rekruttere høyt kvalifisert personell er en utfordring enhver virksomhet står overfor. Vi har lang erfaring med å utvikle kommunikasjonskonsepter som forteller hvorfor talentene skal velge nettopp ditt selskap. Kommunikasjonen skal løfte kunnskapen, bevisstheten og oppmerksomheten rundt selskapet, og det skal bidra til å styrke samholdet i organisasjonen.

Management for hire

Har du behov for ekstra ressurser med spesialkompetanse i korte eller lengre perioder? Vi kan tilby management for hire avtaler, enten av nøkkelpersoner eller team.

Doxacom har vært en strategisk partner helt fra oppstarten av selskapet i 2017, og de har vært viktige med tanke på å skape en identitet og bygge vår posisjon. De har jobbet bredt – og har fungert som vår kommunikasjons- og markedsavdeling.

OCEAN KNOWLEDGE

Utvalgte referanser