Kartlegger potensiale for grønn havenergi utenfor Mørekysten

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Med en stadig økende etterspørsel etter grønn energi og et fremtidig betydelig kraftunderskudd, vil Møre og Romsdal trenge store mengder ny kraft de kommende årene. Er havenergi den nye fremtidsnæringen som kan løse dette på Nordvestlandet? Dette spørsmålet har en rekke aktører på tvers av forskning og næringsliv i Møre og Romsdal gått sammen om å finne ut av, gjennom Skaparkraft-prosjektet «Krafttak Nordvest». 

 «Skaparkraft» er Møre og Romsdal Fylkeskommunes omstillingsprogram for styrking av næringslivet i regionen. Målet med programmet er å få fart på det grønne skiftet og øke bærekraftig eksport fra fylket. I desember 2022 ble 1 million kroner fra programmet tildelt prosjektet «Krafttak Nordvest». 

– Krafttak Nordvest kartlegger hvordan vi kan oppnå bærekraftig og forsvarlig næringsutvikling tilknyttet havbasert fornybar energi på Nordvestlandet, forteller Kristian Vik. Han er prosjektleder på vegne av rådgivningsselskapet Doxacom AS. 

– Som et første steg på veien fokuserer prosjektet på ny havbasert kraftproduksjon fra vind-, sol- og bølgekraft langs kysten av Nordvestlandet. Flere potensielle områder utenfor kysten vår har blitt spilt inn som egnet for utbygging av flytende havvind, og vi gjør derfor også et ekstra dypdykk i muligheter og viktige forutsetninger som må tas her, forteller han. 

Er havenergi den nye fremtidsnæringen på Nordvestlandet? Det skal et bredt sammensatt team finne ut av denne våren. Fra venstre; Erlend Grytli Tveten (Sintef), Tale Skrove (Salt Lofoten), Nikolai Haldane (Havkraft), Maria Ranvik (Ikuben), Kristel Pedersen (Doxacom), Kristian Vik (Doxacom/Glocal Green) Nils Erik Pettersen (Ocean Network). 

I prosjektet deltar en rekke samarbeidspartnere fra bedrifter og næringsklynger som har kompetanse tilknyttet havenergi og arealkonsekvenser. Som partnere i prosjektet inngår Havkraft, NCE iKuben, ON Ocean Network, Salt Lofoten, Glocal Green, SINTEF Ålesund og Doxacom. 

Ett av de viktigste målene i prosjektet er å vurdere hvordan en eventuell utbygging av havenergi vil påvirke andre interesser. 

– Konflikten tilknyttet vindkraftanlegget på Fosen-halvøya viser hvor avgjørende det er å gjennomføre grundige prosesser og sikre god involvering før det etableres nye grønne kraftinitiativ. Skal vi kunne lykkes med bærekraftig næringsutvikling tilknyttet havenergi, må vi hensynta biologisk mangfold i hav og på land, og planlegge for god sameksistens mellom havenergi, fiskeri og andre interesser. Dette, samt kartlegging av tilgang til nødvendig infrastruktur, kompetanse, logistikk- og servicefunksjoner, står derfor sentralt i Krafttak Nordvest, forklarer Vik. 

For å få et helhetlig bilde og sørge for regional forankring, involverer prosjektet en rekke interessenter. Det gjennomføres blant annet arbeidsmøter med både energiprodusenter, kraftkrevende industri og fiskerinæringen. 

Prosjektet, som ble igangsatt i januar, skal levere sin sluttrapport før sommeren. 

Kontaktinformasjon

Kristian Vik, prosjektleder Krafttak Nordvest på vegne av Doxacom AS, telefon 951 83 350.

Om prosjektpartnerne

Doxacom AS: Rådgivningsselskap med hovedkontor i Ålesund som spesialiserer seg på forretningsutvikling og posisjonering av havbasert næring. I prosjektet: Prosjektleder og ansvar for kartlegging av sameksistensspørsmål fiskeri/energi.

Sintef Ålesund: En del av stiftelsen SINTEF lokalisert i Ålesund. Tilbyr forsknings- og utviklingstjenester som skaper verdi for industri, næringsliv og offentlig forvaltning på Nordvestlandet. I prosjektet: FoU-partner og ansvarlig for kvalitetssikring av energiberegninger.

Salt Lofoten AS: Kompetansebedrift basert i Lofoten som blant annet jobber med marin forvaltning og kartlegging av arealbruk til havs, både nasjonalt og regionalt. I prosjektet: Leverandør av fiskeridata og analyse av potensielle arealkonflikter.

Havkraft AS: Teknologileverandør basert i Deknepollen, Måløy, som utvikler og leverer kraftverk som bruker bølgeenergien til å produsere elektrisk kraft på en naturvennlig og bærekraftig måte. I prosjektet: Ansvar for å kartlegge energipotensiale for bølgekraft i prosjektområdet.

NCE iKuben: Tverrfaglig industriklynge og nasjonalt kompetansesenter lokalisert i Molde. NCE iKuben jobber for å styrke klyngebedriftenes konkurransekraft og innovasjonsevne i globale markeder ved å fokusere på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. I prosjektet: Ansvar for å etablere arbeidsforum for havvind i prosjektområdet.

ON Ocean Network SA: Nettverk for leverandører til industrier relatert til olje, gass og havrom i Kristiansundsregionen. I prosjektet: Ansvar for å kartlegge tilgang, mangler og utviklingsstrategier tilknyttet service- og logistikkfunksjoner for havenergi.

Glocal Green AS: Bedrift som skal produsere bio-e-metanol ved å etablere økonomisk bærekraftige varestrømmer for restråstoff og foredling av disse til grønt drivstoff. Selskapet holder til i Ålesund. I prosjektet: Ansvar for å kartlegge alternative logistikk- og verdikjeder for grønn metanol som energibærer, som alternativ til leveranse av energi gjennom elektriske kraftkabler.

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt