Laksemedisin med uønskede bivirkninger?

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Norge trenger inntekter og regjeringen ønsker at oppdrettsnæringen skal bidra mer. Er grunnrenteskatten riktig medisin, eller har den bivirkninger som koster mer enn den smaker?

Havbruksnæringen har siden den spede starten på 70-tallet prøvet og feilet, investert og tapt, investert igjen og funnet løsninger. Gjennom mange års dyrekjøpte erfaringer har tålmodige og målbevisste pionerer og gründere utviklet det som i dag er et av kystens viktigste lokomotiv når det gjelder nærings- og samfunnsutvikling.

Resultatet har blitt en stolt og kunnskapsrik næring som er verdensledende på teknologi og innovasjon, og som forvalter Norges sterkeste merkevare: norsk laks.

Som partner for bærekraftig vekst i havbaserte næringer er vi hver dag vitner til de mange positive ringvirkningene oppdrettsnæringen har for kysten vår. Verdier det er verdt å kjempe for og som strekker seg langt ut over det en kan innløse over skatteseddelen. La oss nevne noen:

  • Lokalt forankret kapital og industrielle eiere som tør å reinvestere i stabile arbeidsplasser skaper fremtidstro og bolyst i en lang rekke kystsamfunn.
  • Banebrytende utviklingsprosjekter, ny teknologi og kompetanseheving bidrar til en yrende leverandørindustri og snur negative flyttestrømmer i mangt et utkantstrøk.
  • Direkte, eller indirekte finansiering av foredlingsindustri tilknyttet både oppdretts- og villfisknæringen henter arbeidsplasser og verdiskaping hjem fra utlandet.


Næringens suksess med tilhørende evne til å investere er også direkte årsak til et omfattende og eksplosivt grønt taktskifte som få andre industrier har sett maken til. De siste årene har vi vært vitner til et kappløp om å finne nye og bedre måter å oppdrette fisk på til minst mulig belastning for fisk, folk og miljø.

Noen flytter laksen på land, andre langt til havs. Noen bygger lukkede anlegg i sjø, andre utvikler nye tekniske og biologiske løsninger som gir økt kontroll på utslipp, nye sirkulære verdikjeder og bedre fiskehelse.

Felles for alle er at de satser høyt. Store og til dels risikofylte investeringer har latt seg regne hjem som følge av god lønnsomhet i nåværende forretning kombinert med forventninger om fremtidig fortjeneste. Og selv om det fortsatt gjenstår utfordringer å løse, står vi på oppløpssiden av det som kan bli noen av de største teknologiske gjennombruddene næringen har sett.

Det kan den nye grunnrenteskatten sette en effektiv stopper for.

Foto: Vikenco, Brunes Foto

Vibeke Hanssen og Kristel Pedersen, Doxacom

At lavere forventninger til inntjening får direkte konsekvenser for investeringsviljen har vi sett utspille seg i praksis de siste ukene. Dersom investeringer i pågående og nye innovasjonsprosjekter ikke løftes ut av en eventuell ny skatteordning frykter vi en uheldig brå oppbremsing i den viktige grønne omstillingen.

At det kun er investeringer i sjø som defineres som fradragsberettiget gir samtidig sterke insentiver til en refordeling av næringens gjenværende investeringer. Verken slakterier, foredlingsanlegg eller emballasjefabrikker befinner seg som kjent i sjøen, og forslaget vil medføre redusert foredlingsgrad og koste viktige arbeidsplasser.

Norge står foran en vanskelig tid, og alle må bidra. Så også oppdrettsnæringen. Flere aktører i næringen har sågar selv vært ute og sagt at de ønsker å bidra mer.

Skal vi lykkes med å bygge nasjonen Norge sterkere må vi dog sørge for at oppdretterne er i stand til å bidra der de kan og bør utrette mest; som viktige samfunnsmotorer for innovasjon, grønne løsninger og videre vekst og utvikling av lokale kystsamfunn.

Regjeringens forslag legger dessverre opp til det motsatte, og er i så måte en alvorlig feilmedisinering.

 

Kronikk av Vibeke Hanssen og Kristel Pedersen, Daglig leder og rådgiver, Doxacom AS

 

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt